Loading...

Tüketici Hakları

Birinci Kisim- Amaç,Kapsam,Tanimlar
Madde 1 - Amaç Madde 2 - Kapsam Madde 3 - Tanimlar
Ikinci Kisim - Tüketicinin Korunmasi ve Aydinlatilmasi
Madde
4 - Ayipli Mal ve Hizmetler
Madde 5 - Satistan Kaçinma
Madde 6 - Taksitli Satislar
Madde 7 - Kampanyali Satislar
Madde 8 - Kapidan Satislar
Madde 9 - Kapidan Satislarda
Saticinin Yükümlülügü
Madde 10 - Tüketici Kredisi
Madde 11 - Süreli Yayinlar
Madde 12 - Etiket
Madde 13 - Garanti Belgesi
Madde 14 - Tanitma ve Kullanma Kilavuzu
Madde 15 - Servis Hizmetleri
Madde 16 - Ticari Reklam ve Ilanlar
Madde 17 - Reklam Kurulu
Madde 18 - Zararli ve Tehlikeli
Mal ve Hizmetler
Madde 19 - Kalite Denetimi
Madde 20 - Tüketicinin Egitilmesi
Üçüncü Kisim - Tüketici Kuruluslari
Madde 21 - Tüketici Konseyi
Madde 22 - Tüketici Sorunlari Hakem Heyeti
Dördüncü Kisim- Yargilamaya ve Cezaya Iliskin Hükümler
Madde 23 - Tüketici Mahkemeleri
Madde 24 - Üretimin, Satisin Durdurulmasi
ve Malin Toplatilmasi
Madde 25 - Ceza Hükümleri
Madde 26 - Cezalarda Yetki, Itiraz ve Zamanasimi
Besinci Kisim- Çesitli Hükümler
Madde 27 - Denetim
Madde 28 - Laboratuvar
Madde 29 - Ödenek
Madde 30 - Diger Hükümler
Madde 31 - Yönetmelikler ve Düzenlemeler
Madde 32 - Kaldirilan Hükümler
Madde 33 - Yürürlük
Madde 34 - Yürütme
BIRINCI KISIM - Amaç,Kapsam,Tanimla

Madde
1 - Amaç
Bu Kanunun amaci, ekonominin gereklerine ve kamu yararina uygun
olarak tüketicinin saglik ve güvenligi ile ekonomik çikarlarini
koruyucu, aydinlatici, egitici, zararlarini tazmin edici, çevresel
tehlikelerden korunmasini saglayici önlemleri almak ve tüketicilerin
kendilerini koruyucu girisimlerini özendirmek ve bu konudaki politikalarin
olusturulmasinda gönüllü örgütlenmeleri tesvik etmeye iliskin hususlari
düzenlemektir.
Madde 2 - Kapsam

Bu Kanun, 1 inci maddede belirtilen amaçlarla mal ve hizmet piyasalarinda
tüketicinin taraflardan birini olusturdugu her türlü hukuki islemi kapsar.
Madde 3 - Tanimlar
Bu Kanunun uygulanmasinda;
a) Bakanlik: Sanayi ve Ticaret Bakanligini,
b) Bakan: Sanayi ve Ticaret Bakanini,
c) Mal: Ticaret konusu tasinir esyayi,
d) Hizmet: Bir ücret yada menfaat karsiliginda yapilan bedeni ve/veya fikri faaliyetleri,
e) Standart: Türk Standartini,
f) Tüketici: Bir mal veya hizmeti özel amaçlarla satin alarak nihai olarak kullanan veya tüketen gerçek veya tüzel kisiyi,
g) Satici: Kamu kurum ve kuruluslari da dahil olmak üzere tüketciye mal ve hizmet sunan gerçek veya tüzel kisileri,
h) Imalatçi-Üretici: Kamu kurum ve kuruluslari da dahil olmak üzere tüketiciye sunulmus olan mal veya hizmetleri ya da bu mal veya hizmetlerin hammaddelerini yahut ara mallarini üretenleri,
i) Tüketici Örgütleri: Tüketicinin korunmasi amaciyla kurulan dernek, vakif ve tüketim kooperatiflerini, Ifade eder.
IKINCI KISIM - Tüketicinin Korunmasi ve Aydinlatilmasi

Madde 4 - Ayipli Mal ve Hizmetler
Ambalajinda, etiketinde,tanitma ve kullanma kilavuzunda yer alan veya satici tarafindan vaadedilen veya standartinda tespit edilen nitelik ve/veya niceligine aykiri olan ya da tahsis veya kullanim amaci bakimindan degerini veya tüketicinin ondan bekledigi faydalari azaltan veya ortadan kaldiran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mal veya hizmetler, ayipli mal veya ayipli hizmet olarak kabul edilir.
Satin alinan malin ayipli oldugunun anlasilmasi halinde; tüketici, mali teslim aldigi tarihten itibaren 15 gün içerisinde bu mallari satici firmaya geri vererek degistirilmesini veya ödedigi bedelin iadesini veya ayibin neden oldugu deger kaybinin bedelden indirimini ya da ücretsiz olarak tamirini talep edebilir.Tüketici bu taleplerden herhangi birisini tercihte serbesttir.
Satici tüketicinin tercih ettigi bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.Ayipli maldan ve/veya ayipli malin neden oldugu her türlü zarardan dolayi tüketiciye karsi satici, bayi, acenta, imalatçi-üretici ve ithalatçi, müstereken ve müteselsilen sorumludurlar.
Satilan malin ayipli oldugunun bilinmemesi bu sorumlulugu ortadan kaldirmaz.
Satilan malin ayibi gizli nitelikte ise veya ayip tüketiciden hile ile gizlenmisse, satici 15 gün içerisinde kendisine basvurulmadigini öne sürerek sorumluluktan kurtulamaz.
Satici daha uzun bir süre için garanti vermemis ise, ayipli maldan ve ayipli malin neden oldugu her türlü zararlardan dolayi açilacak davalar, ayip daha sonra ortaya çikmis olsa bile malin tüketiciye teslimi tarihinden itibaren 2 yillik zaman asimina tabidir. Ancak satici, satilan malin ayibini tüketiciden hile ile gizlemis ise, 2 yillik zaman asimi süresinden yararlanamaz.
Ayipli hizmetler hakkinda da yukaridaki hükümler uygulanir. Ayipli hizmetin yeniden görülmesi imkansizlasmissa veya amaca aykiri sonuçlar doguracak nitelikte ise, bedel iadesinde tüketicinin ayipli hizmetten sagladigi fayda kadar indirim yapilir.
Ayipli oldugu bilinerek satin alinan mal ve hizmetler hakkinda yukaridaki hükümler uygulanmaz.
Satisa sunulacak kullanilmis, tamir edilmis veya ayipli mal üzerine veya ambalajina, imalatçi veya satici tarafindan alicinin kolaylikla okuyabilecegi sekilde "Özürlüdür" ibaresini içeren bir etiket konulmasi zorunludur. Bu durum, tüketiciye verilen fatura, fis veya satis belgesi üzerinde de gösterilir.
Yalnizca ayipli mal satan veya isyerinin bir kat ya da reyon gibi bir bölümünü sürekli olarak ayipli mal satisina tahsis etmis olan saticilara yukaridaki fikra hükmü uygulanmaz.
Madde 5 - Satistan Kaçinma
Üzerinde "numunedir" veya "satilik degildir" ibaresi bulunmayan bir malin; ticari bir kurulusun vitrininde, rafinda veya açikça görülebilir herhangi bir yerinde teshir edilmesi, onun stokta bulundugu anlamina gelir.Satici teshir ettigi mallarin satisindan kaçinamaz.Satilmadigi halde satilmis gibi gösteremez.
Hizmetlerin satisindan da hakli bir sebep olmaksizin kaçinilamaz. Satici, bir mal veya hizmetin satisini, o mal veya hizmetin kendisi tarafindan belirlenen miktar, sayi, ebat veya süresi kadar satin alinmasi ya da baska bir malin veya hizmetin sain alinmasi kosuluna bagli kilamaz.
Malin ya da hizmetin belli miktar, sayi, ebat ya da süre kosuluyla satilmasi, teamül, ticari örf veya adetten ise, üçüncü fikra hükmü uygulanmaz.
Madde 6 - Taksitli Satislar
Taksitli satislarda; tüketici, borçlandigi toplam miktari önceden ödeme hakkina sahiptir.Tüketici ayni zamanda, bir taksit miktarindan az olmamak sartiyla bir veya birden fazla taksit ödemesinde bulunabilir.Her iki durumda da satici, ödenen miktara göre gerekli faiz indirimini yapmakla yükümlüdür.
Satici, taksitlerden birinin veya birkaçinin ödenmemesi halinde kalan borcun tümünün ifasini talep etme hakkini sakli tutmussa, bu hak; ancak saticinin bütün edimlerini ifa etmis olmasi durumunda ve tüketicinin ifa edilmemis bir ediminin üzerinden en az dört hafta geçmis olmasi ve saticinin en az bir haftalik bir süre vererek muacceliyet uyarisinda bulunmasi kosullariyla kullanilabilir.Taraflarca belirlenen ve tüketiciye yazili olarak bildirilen mal veya hizmetin toplam satis fiyati hiçbir sekilde arttirilamaz.
Taksitli satislarda satici, asagidaki bilgileri yazili olarak bildirmek ve taraflar arasinda aktedilen sözlesmenin bir nüshasini tüketiciye vermek zorundadir.
a) Mal ve hizmetlerin pesin satis fiyati,
b) Vadeye göre faiz ile birlikte ödenecek toplam satis fiyati,
c) Faiz miktari, faizin hesaplandigi yillik oran ve gecikme faiz orani,
d) Ön ödeme tutari,
e) Ödeme plani.
Madde 7 - Kampanyali Satislar

Gazete, radyo, televizyon ilani vesair yollarla halka duyurularak düzenlenen kampanyalara istirakçi kabul etmek suretiyle ve malin veya hizmetin bilahare teslim edilmesi veya yerine getirilmesi vaadiyle yapilan satislarda, ilan ve taahhüt edilen mal ve hizmetlerin teslimatinin zamaninda yapilmamasi, fiyat, nitelik ve miktarinda anlasmalara aykiri davranilmasi durumunda, satici, bayi, acenta, temsilci, imalatçi-üretici ve ithalatçi müstereken ve müteselsilen sorumludur.
Kampanyali satis olarak nitelendirilemeyen ancak, malin veya hizmetin bilahere teslim veya yerine gtirilmesi kosuluyla yapilan her türlü satislar da birinci fikra hükmüne tabidir.
Kampanyali satislarda satici, 6 inci maddenin üçüncü fikrasinda belirtilen bilgilere ek olarak, "kampanya bitis tarihi" ve "malin veya hizmetin teslim veya yerine getirilme tarih ve sekli"ne iliskin bilgileri de yazili olarak vermekle yükümlüdür. Taksitle yapilan kampanyali satislarda, 6 inci maddenin birinci ve ikinci fikra hükümleri de uygulanir.
Madde 8 - Kapidan Satislar
Kapidan satislar; isyeri, fuar, panayir gibi satis mekanlari disinda, önceden mutabakat olmaksizin yapilan degeri 1.000.000 Türk Lirasini asan, tecrübe ve muayene kosullu satislardir.
Bu tür satislarda; tüketici, yedi günlük tecrübe ve muayene süresi sonuna kadar mali, kabul veya hiçbir gerekçe göstermeden, reddetmekte serbesttir.Satici almis oldugu bedeli, kiymetli evraki ve tüketiciyi bu hukuki islemden dolayi borç altina sokan her türlü belgeyi, cayma bildiriminin kendisine iadeli taahhütlü mektup ya da noter araciligi ile ulasmasi veya bizzat teslim edilmesi tarihinden itibaren 10 gün içerisinde tüketiciye iade etmekle ve 20 gün içerisinde de mali geri almakla yükümlüdür.
Tüketici, mali kendisine teslim anindaki durumu ile geri vermekle ve kullanim sözkonusu ise, kullanma dolayisiyla malin ticari degerindeki kaybi tazminle yükümlüdür.Malin tüketicinin zilyedinde bulunmasi, baslibasina bir deger azalmasini ifade etmez. Mal veya hizmetin iadesi imkansizlasmis veya iade amaca aykiri hale gelmisse tüketici, bu mal veya hizmetten sagladigi fayda kadar bir bedeli saticiya ödemekle yükümlüdür.
Saticinin mal veya hizmeti isyeri disinda satisa sunmasi, teamül, ticari örf veya adetten ise, bu madde uygulanmaz. Taksitle yapilan kapidan satislarda, ayrica 6 inci madde hükümleri de uygulanir.
Birinci fikrada belirtilen 1.000.000 liralik deger, her yilin Ekim ayi sonunda Devlet Istatistik Enstitüsü'nün Toptan Esya Fiyatlari Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artisi oraninda artar.Bu durum, Bakanlikça her yil Aralik ayi içinde Resmi Gazetede ilan edilir.
Madde 9 - Kapidan Satislarda
Saticinin Yükümlülügü Kapidan satislarda satici, hazirladigi sözlesme, fatura veya tesellüm makbuzu ile birlikte en az 12 punto siyah koyu harflerle yazilmis "Tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin yedi gün içerisinde mali reddederek alim-satim isleminden cayma hakkinin var oldugunu ve cayma ihbarinin saticiya bildirimi tarihinden itibaren on gün içinde de tüketicinin vermis oldugu bedelin, kiymetli evrakin ve tüketiciyi bu hukuki islemden dolayi borç altina sokan her türlü belgenin satici tarafindan iade edilecegi"ni bildiren bir belgeyi; sahip oldugu haklarin kendisine anlatildigini, cayma hakkini açiklayan belgenin kendisine teslim edilip saticinin açik adresinin bildirilmis oldugunu beyan eden ve tüketici tarafindan da imzalanmis olan bir tutanak karsiliginda tüketiciye vermekle yükümlüdür.
Satici tüketiciden almis oldugu imzali belgeyi bir uyusmazlik halinde mahkemeye ibraz etmekle yükümlüdür.Saticinin bu belgeyig ibraz edememesi halinde, saticinin bu belgede belirtilmis olan borçlarini yerine getirmemis oldugu kabul edilir.
Madde 10 - Tüketici Kredisi

Tüketicilerin banka veya benzeri finans kurumlarina bir mal veya hizmeti satin almak amaciyla tüketici kredisi almak için basvurmalari durumunda banka veya finansman kuruluslari ile tüketiciler arasinda yazili bir sözlesmenin yapilmasi ve bu sözlesmenin bir nüshasinin da tüketiciye verilmesi zorunludur.Taraflar arasinda akdedilen sözlesmede öngörülen kredi sartlari, sözlesme süresi içerisinde tüketici aleyhinde degistirilemez.
Sözlesmede;
a) Faizin hesaplandigi yillik oran,
b) Ödeme tarihleri, anapara, faiz, fon ve diger masraflarin ayri ayri belirtildigi ödeme plani,
c) Tüketici kredisi tutari,
d) Faiz ve diger unsurlarla birlikte toplam borç tutari,
e) Istenecek teminatlar,
f) Gecikme faizi orani,
g) Borçlunun temerrüde düsmesinin hukuki sonuçlari,
h) Kredinin vadesinden önce kapatilmasina iliskin sartlar, Aranir.
Tüketici, banka veya finans kurumlarina borçlandigi toplam miktari önceden ödeyebilecegi gibi ayni zamanda vadesi gelmemis bir ya da birden çok taksit ödemesinde de bulunabilir.Her iki durumda da banka veya finans kurumlari, ödenen miktara göre gerekli faiz, komisyon indirimini yapmakla yükümlüdürler.
Banka veya finans kurumlarinin, tüketici kredisini, belirli bir mal veya hizmetin satin alinmasi ya da belirli bir satici ile yapilacak hukuki islem kosulu ile vermeleri durumunda bunlar, satilan malin ayibindan ötürü tüketiciye karsi satici ile müstereken ve müteselsilen sorumlu olurlar.
Madde 11 - Süreli Yayinlar

Süreli yayinlara abone olan tüketiciler, abonelik sözlesmesinde yer alan fiyat ve nitelige iliskin kosullara aykiri davranilmasi halinde, abone islemlerini yapan sorumlu kisiye ya da yayin kurumuna isteklerini yazili olarak bildirmek kaydiyla aboneliklerine tek tarafli son verebilirler. Yayinci, abone ücretinin geri kalan kismini hiçbir kesinti yapmaksizin 15 gün içinde iade etmekle yükümlüdür. Tüketicinin abonelige son verme istegi; yazili bildirimin saticiya ulastigi tarihten itibaren günlük yayinlarda 15 gün, haftalik yayinlarda 1 ay, aylik yayinlarda 3 ay sonra yürürlüge girer. Daha uzun süreli yayinlarda ise, bildirimden sonraki ilk yayini müteakiben yürürlüge konulur.
Madde 12 - Etiket
Ticaret konusu olan ve perakende satisa arz edilen mallarin veya ambalajlarin yahut kaplarinin üzerine kolaylikla görülebilir, okunabilir sekilde o malin mensei, cinsi ve fiyati hakkinda bilgileri içeren etiket konulmasi mümkün olmayan hallerde ayni bilgileri kapsayan listelerin görülebilecek sekilde uygun yerlere asilmasi zorunludur. Hizmetlerin tarife ve fiyatlarini gösteren listeler de birinci fikraya göre düzenlenerek asilir.
Bakanlik, etiket ve tarife listelerinin seklini, içerigini, usul ve esaslarini bir yönetmelikle düzenler. Belediyeler, bu madde hükümlerinin uygulanmasi ve izlenmesine iliskin isleri yürütmekle görevlidirler.
Madde 13 - Garanti Belgesi

Ithatçi veya imalatçi firmalar ithal ettikleri veya ürettikleri sanayi mallari için garanti belgesi düzenlemek zorundadirlar. Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumlulugu tüketicinin mali satin aldigi satici, bayi, acenta ya da temsilciliklere aittir. Garanti süresi malin teslim tarihinden baslar ve asgari bir yildir. Garanti belgeleri, satin alinan mala iliskin faturanin tarih ve sayisi ile bandrol ve seri numarasini içermek zorundadir. Satici; garanti belgesi kapsamindaki mallarin, garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve isçilik gerekse montaj hatalarindan dolayi arizalanmasi halinde mali isçilik masrafi, degistirilen parça bedeli ya da baska herhangi bir ad altinda hiçbir ücret talep etmeksizin tamir ile yükümlüdür.
Garanti süresi içerisinde sik sik arizalanmasi sonucu maldan yararlanamamanin süreklilik arzetmesi veya tamiri için gereken azami sürenin asilmasi hallerinde, tüketici, malin ücretsiz olarak yenisi ile degistirilmesini saticidan talep edebilir. Satici bu talebi rededemez. Tüketicinin bu talebine karsi satici, bayi, acenta, imalatçi-üretici ve ithalatçi müstereken ve müteselsilen sorumludurlar.
Tüketicinin mali kullanim kilavuzunda yeralan hususlara aykiri kullanmasindan kaynaklanan arizalar, iki ve üçüncü fikra hükümleri kapsami disindadir. Bakanlik, hangi sanayi mallarinin garanti belgesi ile satilmak zorunda bulundugunu ve bu mallarin arizalarinin tamiri için gereken azami süreleri Türk Standartlari Enstitüsü ile birlikte müstereken tespit ve ilanla görevlidir.
Madde 14 - Tanitma ve Kullanma Kilavuzu

Sanayi mallarindan ithal edilmis olanlarin, bakim, onarim ve kullanilmasina ait tanitma ve kullanim kilavuzlarinin aslina uygun Türkçe tercümeleriyle, yurt içinde üretilenlerin bakim, onarim ve kullanilmasini gösterir Türkçe tanitim ve kullanim kilavuzlariyla birlikte satilmasi zorunludur. Bakanlik, sanayi mallarindan hangilerinin tanitma ve kullanim kilavuzu ile satilmak zorunda bulundugunu Türk Standartlari Enstitüsü ile birlikte tespit ve ilanla görevlidir.
Madde 15 - Servis Hizmetleri
Ithalatçi ve imalatçilar sattiklari sanayi mallari için o malin Bakanlikça tespit ve ilan edilen kullanim ömrü süresince, bakim, onarim ve servis hizmetlerini yürütecekleri istasyonlari kurmak ve yeterli sayida teknisyen kadrosu ile yedek parça stoku bulundurmak zorundadirlar.
Bakanlik, hangi mallar için servis istasyonlari kurulmasinin zorunlu oldugu ile servis istasyonlarinin kurulus ve isleyisine dair usul ve esaslari Türk Standartlari Enstitüsü ile müstereken tespit ve ilanla görevlidir.
Madde 16 - Ticari Reklam ve Ilanlar
Ticari reklam ve ilanlarin yasalara ve genel ahlaka uygun, dürüst ve dogru olmalari esastir.
Tüketici aldatici, yaniltici veya onun tecrübe ve bilgi noksanliklarini istismar edici, tüketicinin can ve mal güvenligini tehlikeye düsürücü, siddet hareketlerini ve suç islemeye özendirici, kamu sagligini bozucu, hastalari, yaslilari, çocuklari ve özürlüleri istismar edici reklam ve ilanlar yapilmaz.
Madde 17 - Reklam Kurulu
Ticari reklam ve ilanlarda uyulmasi gereken ilkeleri belirlemek, bu ilkeler çerçevesinde ticari reklam ve ilanlari incelemek ve inceleme sonucuna göre 16 nci madde hükümlerine aykiri hareket edenleri cezalandirmak, sözkonusu reklam ve ilanlari durdurmak ve/veya ayni yöntemle düzenlemek hususlarinda Bakanliga öneride bulunmakla görevli bir Reklam Kurulu kurulmustur.
Reklam Kurulu, ticari reklam ve ilanlarda uyulmasi gereken ilkeleri belirlemede; ülke kosullarinin yanisira, reklamcilik alaninda evrensel kabul görmüs tanim ve kurallari da dikkate alir. Baskanligi, Bakanin görevlendirecegi ilgili Genel Müdür tarafindan yürütülen Reklam Kurulu;
a) Bakanlikça, yüksekögretim görmüs ve iktisat, maliye, hukuk ve isletmecilik dallarindan birinde veya birkaçinda en az 10 yillik tecrübesi bulunan kisiler arasindan görevlendirilecek bir üye,
b) Adalet Bakanligi'nca bu Bakanlikta idari görevlerde çalisan hakimler arasindan görevlendirilecek bir üye,
c) Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu'nca görevlendirilecek bir üye,
d) Yüksekögretim Kurulunun reklamcilik alaninda uzman üniversite ögretim elemanlari arasindan seçecegi bir üye,
e) Türk Tabibleri Birligi Merkez Konseyi'nin görevlendirecegi bir üye,
f) Türkiye Barolar Birliginin görevlendirecegi bir üye,
g) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliginin görevlendirecegi bir üye,
h) Ankara, Istanbul ve Izmir Gazeteciler Cemiyetlerinin kendi aralarindan seçecegi bir üye,
i) Reklamcilar derneklerinin veya varsa üst kuruluslarinin seçecegi bir üye,
j) Tüketici Konseyinin Konseye katilan tüketici örgütü temsilcileri arasindan seçecegi bir üye,
k) Türkiye Ziraat Odalari Birliginin görevlendirecegi bir üye,
l) Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonunun görevlendirecegi bir üye,
m) Türk Standartlari Enstitüsünden bir üye,
n) Diyanet Isleri Baskanligindan bir üye,
o) Mühendis Odalari Birliginden bir üye,
p) Isçi Konfederasyonlarindan iki üye,
Olmak üzere onyedi üyeden olusur.
Kurul üyelerinin görev süreleri üç yildir.Süresi bitenler yeniden görevlendirilebilir veya seçilebilir.Üyelikler herhangi bir sebeple bosaldigi takdirde bosalan yerlere üçüncü fikra esaslari dahilinde bir ay içerisinde görevlendirme veya seçim yapilir.
Kurul ayda en az bir defa veya ihtiyaç duyuldugu herzaman Baskanin çagrisi üzerine toplanir.
Kurul, Baskan dahil en az dokuz üyenin hazir bulunmasi ile toplanir ve toplantiya katilanlarin çogunlugu ile karar verir.
Kurul, gerekli görülen hallerde sürekli ve geçici olarak görev yapmak üzere özel ihtisas komisyonlari kurabilir.Kurulun bu komisyonlarda görev yapmasini uygun görecegi kamu personeli, ilgili kamu kuruluslarinca görevlendirilir.
Kurul üyeleri ile özel ihtisas komisyonu üyelerinden kamu görevlisi olanlara verilecek huzur hakki ve kamu görevlisi olmayan kurul üyelerine ödenecek huzur ücreti Bakanlikça belirlenir.
Kurulun sekretaerya hizmetleri Bakanlik tarafindan yerine getirilir. Reklam kurulunun görevleri, kurulus, çalisma usul ve esaslari ile sekreterya hizmetlerinin ne suretle yerine getirilecegi Bakanlik tarafindan çikarilacak bir yönetmelikle belirlenir.
Madde 18 - Zararli ve Tehlikeli Mal ve Hizmetler

Tüketicinin kullanimina sunulan mal ve hizmetlerin kisi ve çevre sagligina zararli veya tehlikeli olabilmesi durumunda, bu mallarin emniyetle kullanilabilmesi için üzerine veya ekli kullanim kilavuzlarina, bu durumla ilgili açiklayici bilgi ve uyarilar, açikça görülecek ve okunacak sekilde konulur veya yazilir. Bakanlik, hangi mal ve hizmetlerin açiklayici bilgi ve uyarilari tasimasi gerektigini ve bu bilgi ve uyarilarin seklini ve yerini Türk Standartlari Enstitüsü ile birlikte tespit ve ilanla görevlidir.
Madde 19 - Kalite Denetimi

Bakanlik, tüketicinin can ve mal güvenligi ile fizik ve çevre sagligina ve bu konularda bilgilendirilmesine iliskin, standartina göre veya standarti yoksa standarda esas teskil etmek üzere belirlenecek özelliklere göre yapilacak kalite denetimi ile mal, hizmet ve tesislerin belgelendirilmesi hakkindaki usul ve esaslari, Türk Standartlari Enstitüsünün görüsünü alarak tespit ve ilanla görevlidir.
Ancak 2634 sayili Turizmi Tesvik Kanunu uyarinca Turizm Bakanligindan belgeli ve belgelendirilecek tesisler bu uygulamadan muaftir.
Madde 20 - Tüketicinin Egitilmesi

Tüketicinin egitilmesi konusunda her derecedeki okullarin ders programlarina Milli Egitim Bakanliginca gerekli ilaveler yapilir.
Tüketicinin egitilmesi ve aydinlatilmasi için kitap, mecmua ve brosür çikarilmasina ve tüketicinin bilinçlendirilmesi için radyo ve televizyonlarda programlar düzenlenmesine iliskin usul ve esaslar, Tüketici Konseyinin önerisi ile Bakanlikça tespit ve ilan olunur.
ÜÇÜNCÜ KISIM - Tüketici Kuruluslari

Madde 21 - Tüketici Konseyi
Tüketicinin sorunlarinin, ihtiyaçlarinin ve çikarlarinin korunmasina iliskin gerekli tedbirleri arastirmak, sorunlarin tüketici lehine çözülmesi için alinacak tedbirlerle, bu Kanunun uygulanmasina yönelik tedbirlere dair görüsleri ilgili mercilere iletmek amaciyla, Bakanligin koordinatörlügünde bir "Tüketici Konseyi" kurulur.
Tüketici Konseyi, Bakanin veya görevlendirecegi bir bakanlik görevlisinin baskanliginda, Adalet, Içisleri, Maliye, Milli Egitim, Saglik, Ulastirma, Tarim ve Köyisleri, Turizm ve Çevre Bakanliklari ile Devlet Planlama Teskilati Müstesarligi, Hazine Müstesarligi, Dis Ticaret Müstesarligi, Devlet Istatistik Enstitüsü Baskanligi, Türk Standartlari Enstitüsü Baskanligi, Milli Prodüktivite Merkezi, Diyanet Isleri Baskanligi, Türk Belediyecilik Dernegi, Isçi Sendikalari Konfederasyonlari, Türkiye Milli Kooperatifler Birligi, Yüksek Ögretim Kurulu, Türkiye Barolar Birligi, Türk Mimar Mühendis Odalari Birligi, Türk Eczacilar Birligi, Türk Tabibler Birligi, Türkiye Ziraat Odalari Birligi, Milli Kalite Konseyi, Ahilik Arastirma ve Kültür Vakfi ve Tüketici Örgütleri temsilcilerinden olusur.
Tüketici Konseyini olusturan kurum ve kuruluslarin temsilcilerinin sayi ve nitelikleri ile Tüketici Konseyine katilabilmek için tüketici örgütlerinin sahip olmalari gereken asgari üye sayisi ve bu örgütlerin Tüketici Konseyine göderecekleri temsilci sayisi Bakanlikça belirlenir.Ancak, kamu kurum ve kuruluslarindan gelen temsilcilerin sayisi, hiçbir sekilde Tüketici Konseyinin toplam üye sayisinin %50'sinden fazla olamaz.Tüketici Konseyi yilda enaz birkez toplanir. Tüketici Konseyinin çalisma usul ve esaslari ile diger hususlar Bakanlikça çikarilacak bir yönetmelikle düzenlenir.
Madde 22 - Tüketici Sorunlari Hakem Heyeti

Bakanlik, il ve ilçe merkezlerinde, tüketiciler ile saticilar arasinda çikan uyusmazliklara çözüm bulmak amaciyla belediyelerle koordineli olarak, en az bir "tüketici sorunlari hakem heyeti" olusturmakla görevlidir.
Baskanligi Sanayii ve Ticaret Il Müdürü veya görevlendirecegi bir memur tarafindan yürütülen tüketici sorunlari hakem heyeti; belediye baskaninin konunun uzmani belediye personeli arasindan görevlendirecegi bir üye, baronun mensuplari arasindan görevlendirecegi bir üye, ticaret ve sanayi odasi ile esnaf ve sanatkar odalarinin görevlendirecegi bir üye ve tüketici örgütlerinin seçecegi bir üye olmak üzre baskan dahil 5 üyeden olusur. Ticaret ve Sanayi Odasi ya da ayri ayri kuruldugu yerlerde ticaret odasi ile esnaf ve sanatkar odalarinin görevlendirecegi üye, uyusmazligin satici tarafini olusturan kisinin tacir veya esnaf ve sanatkar olup olmamasina göre ilgili odaca görevlendirilir. Bakanlik tasra teskilatinin bulunmadigi il ve ilçelerde tüketici sorunlari hakem heyetinin baskanligi en büyük mülki amir ya da görevlendirecegi bir memur tarafindan yürütülür.Tüketici sorunlari hakem heyetinin olusumunun saglanamadigi yerlerde noksan üyelikler, belediye meclislerince re'sen doldurulur.
Tüketici sorunlari hakem heyetlerinin verecegi kararlar, tüketici mahkemelerinde delil olarak ileri sürülebilir.Uyusmazlik konusu mal veya hizmet bedelinin 5.000.000 Tl'yi asmadigi hallerde, bu heyetlerce verilmis bir karar olmaksizin tüketici mahkemelerine basvurulamaz.Bu parasal sinir, her yil 8 inci maddenin son fikrasinda gösterilen usul çerçevesinde yeniden belirlenir.
25 inci maddede cezai yaptirima baglanmis hususlara iliskin uyusmazliklar, tüketici sorunlari hakem heyetlerinin görev ve yetki kapsami disindadir. Tüketici sorunlari hakem heyetlerinin kurulmasi, çalismasi, usul ve esaslari ile diger hususlar Bakanlikça çikarilacak bir yönetmelikle düzenlenir.
DÖRDÜNCÜ KISIM - Yargilamaya ve Cezaya Iliskin Hükümler

Madde 23 - Tüketici Mahkemeleri
Bu Kanunun uygulamasiyla ilgili olarak çikacak her türlü ihtilaflara tüketici mahkemelerinde bakilir.
Tüketici mahkemelerinin yargi çevresi, Hakimler ve Savcilar Yüksek Kurulunca belirlenir.
Tüketici mahkemeleri nezdinde tüketiciler, tüketici örgütleri ve Bakanlikça açilacak davalar her türlü resim ve harçtan muaftir.Tüketici Mahkemelerinde görülecek davalar Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun Yedinci Babi, Dördüncü Fasli hükümlerine göre yürütülür.
Madde 24 - Üretimin, Satisin Durdurulmasi ve Malin Toplatilmasi Malin Toplatilmasi
Satisa sunulan bir seri malin ayipli olmasi durumunda Bakanlik veya tüketici örgütleri, ayipli seri malin üretiminin ve satisinin durdurulmasi ve satis amaciyla elinde bulunduranlardan toplatilmasi için dava açabilirler.
Mahkeme, dava sonunda ayipli mallarin toplatilmasi kararini vermisse; ayipli malin ve ayibin niteligine göre bu mallarin, saticiya iade edilip edilmemesine de karar verir.Ancak, mallarin toplatilmasi için yapilan her türlü masraf, aleyhine karar verilen kisi tarafindan ödenmedikçe mallar kendisine iade edilmez.
Dava konusu mallari satis amaciyla elde etmis olan üçüncü kisilerin açacaklari rücu davalari da asil davaya bakan mahkemede görülür. Ayipli mallari satin alan tüketicilerin ugradiklari maddi ve manevi zararlar nedeniyle tek tek dava açma haklari saklidir.
Madde 25 - Ceza Hükümleri
4 üncü maddenin yedinci fikrasinda, 5 inci maddenin birinci fikrasina, 6 nci maddenin üçüncü fikrasina, 7 inci maddenin üçüncü fikrasina, 9 uncu maddenin birinci fikrasina, 10 uncu maddenin birinci fikrasina ve 12 inci maddenin bir ve ikinci fikralarina aykiri hareket edenler hakkinda 5.000.000 lira para cezasi uygulanir.
8 inci maddenin ikinci fikrasina, 13 üncü maddenin bir ve ikinci fikralarina, 14 üncü maddenin birinci fikrasina, 15 inci maddenin birinci fikrasina, 27 inci maddenin ikinci fikrasina aykiri hareket edenler hakkinda 10.000.000 lira para cezasi uygulanir.
16 inci maddeye aykiri hareket edenler hakkinda 200.000.000 lira para cezasi uygulanir.16 inci maddeye aykirilik, ülke düzeyinde yayin yapan yazili, sözlü, görsel vesair araçlar ile gerçeklesmis ise, cezanin on kati uygulanir.Bakanlik ayrica ticari reklam veya ilanin durdurulmasi ve/veya ayni yöntemle düzeltilmesini ilgililerden ister.Bu istege ragmen 16 inci maddeye aykiriligin devami halinde, Bakanlik ticari reklam veya ilanin durdurulmasi ve/veya ayni yöntemle düzeltilmesi talebi ile tüketici mahkemelerine basvurabilir.
18 inci ve 19 uncu maddeye aykiri hareket edenler hakkinda 100.000.000 lira para cezasi uygulanir. Ayrica 18 inci madde uyarinca mecburi standartina aykiri olarak imal edilen malin, tüketicinin, can ve mal güvenligi ve sagligi ile dogrudan ilginin bulunmasi ve standartina intibak ettirilmesinin imkansiz olmasi hallerinde tüketici mahkemesi, dogrudan veya Bakanligin basvurusu üzerine üretim ve satisin engellenmesi için isyerinin kapatilmasina ve malin müsaderesine ve gerektiginde tüketim ve kullanim amaciyla elinde bulunduranlardan toplatilmasina karar verebilir. Bu fikranin uygulandigi hallerde, verilip kesinlesen isyeri kapatma karar özetleri, büyük harfle yazilmak suretiyle ve kapatma süresi kadar kalmak üzere kapatilan isyerinin göze çarpan bir yerine yapistirilir.Ayrica karar özeti mahkemece Cumhuriyet Bassavciligina bildirilir ve masrafi daha sonra faillerden alinmak üzere Ankara, Istanbul, Izmir'de yayinlanan ve tiraji yüzbinin üzerinde bulunan bir veya iki gazetede ve ayrica varsa suç yerinde yayinlanan mahalli bir gazetede derhal ilan edilir.
Yukaridaki fikralarda belirtilen para cezalari, suçun ayni yil içerisinde tekerrürü halinde iki misli olarak uygulanir.Para cezalari her yilin basinda Türk Ceza Kanununun Ek 2 inci madde hükümleri uyarinca arttirilir. Bu Kanunda yazili fiiller hakkinda verilecek idari para cezalari, bu fiiller için diger kanunlarda yazili cezalarin uygulanmasina engel olmaz.
Madde 26 - Cezalarda Yetki, Itiraz ve Zamanasimi

25 inci maddenin;
a) Birinci fikrasinda düzenlenen 12 inci maddenin bir ve ikinci fikralarina aykirilik halinde öngörülen cezalar belediye encümenlerince,
b) Üçüncü fikrasinda gösterilen cezalar Bakanlik tarafindan,
c) Diger cezalar o yerin mülki amiri tarafindan verilir.
Bu Kanunda düzenlenen her türlü para cezasi, idari niteliktedir.Bu cezalara karsi teblig tarihinden itibaren en geç yedi gün içerisinde yetkili idari mahkemesine itiraz edebilir.Itiraz, idarece verilen cezanin yerine getirilmesini durdurmaz ve zaruret görülmeyen hallerde evrak üzerinde inceleme yapilarak en kisa sürede sonuçlandirilir.Itiraz üzerine idare mahkemesince verilen kararlar kesindir.
25 inci maddeye göre verilen para cezalari, Amme Alacaklarinin Tahsil Usulü Hakkinda Kanun hükümlerine göre tahsil olunur.
Bu Kanunda düzenlenen idari para cezalarinin verilmesine iliskin cezai zamanasimi süresi bir yildir. Zamanasimi süresi bu Kanunun hükümlerine aykiri fiilin islendigi tarihte baslar.
Sürekli veya tekrarlanan ihlaller söz konusu ise süre, ihlalin sona erdigi ya da en son tekrarlandigi günden itibaren baslar.Karar aleyhine yargi yoluna basvurulmus olmasi tahsil zamanasimini keser. Cezalar, cezayi vermeye yetkili merci tarafindan yedi gün içerisinde ilgilinin mensup oldugu meslek kurulusuna bildirilir.
BESINCI KISIM - Çesitli Hükümler
Madde 27 - Denetim Bu Kanunun uygulanmasinda, Bakanlik müfettisleri ve kontrolörleri ile Bakanlikça ve belediyelerce görevlendirilecek personel; fabrika, magaza, dükkan, ticarethane, depo, ambar gibi her türlü mal konulan ve/veya satilan veya hizmet sunulan yerlerde denetleme, inceleme ve arastirma yapmaya yetkilidirler.
Bu Kanunun kapsamina giren hususlarda yetkili ve görevli kisi ve kuruluslara her türlü bilgi ve belgelerin dogru olarak gösterilmesi ve asil ve onayli kopyalarinin verilmesi zorunludur.
Madde 28 - Laboratuvar
Bakanlik, bu Kanunun uygulanmasi için labaratuvarlar kurabilir veya Bakanliklarin kurulu bulunan labaratuvarlarindan istifade edebilir; kalite kontrolü yapacak resmi ve özel kurulus labaratuvarlarinda bulunmasi gereken asgari teknik özellikleri ilgili bakanliklar ile müstereken tespit ve ilanla görevlidir.
Bakanlikça yapilan denetimler sirasinda alinan numunelerin tahlilleri resmi veya özel kurulus labaratuvarlarinda yaptirilabilir.Tahlil sonuçlarinin standartina aykiri çikmasi halinde, buna iliskin tüm giderler üretici kisi veya kurulus tarafindan ödenir. Bu giderler, Amme Alacaklarinin Tahsil Usulü Kanun hükümlerine göre tahsil olunur. Madde 29 - Ödenek
Bu Kanunla kurulan Tüketici Konseyi, tüketici sorunlari hakem heyetleri ve Reklam Kurulunun kurulus ve çalismalarina iliskin masraflar ile sair harcamalar, Bakanlik bütçesine konulacak ödenekten karsilanir. Yeni kurulacak ve sermayeleri en az yüzmilyon Lira ve daha yukarida olan anonim ve limited sirket statüsündeki tüm ortakliklarin sermayelerinin ve sermaye artirimi halinde artan kismin binde ikisi nisbetinde yapilacak ödemeler, TC Merkez Bankasi nezdinde açilacak bir hesapta toplanir.Bu hesapta toplanan paralarin yüzde besi bu Kanunun uygulanmasinda görev alan kuruluslar tarafindan, yüzde doksan besi ise 4054 sayili Kanunla kurulan "Rekabet Kurumu" tarafindan kullanilir.
Madde 30 - Diger Hükümler
Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanir.
Madde 31 - Yönetmelikler ve Düzenlemeler Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler, Kanunun yayimi tarihinden itibaren bir yil içerisinde ilgili kamu kuruluslari, mesleki üst kuruluslar ve tüketici örgütlerinin görüsleri alinarak Bakanlikça çikarilir.Bakanlik, bu Kanunun uygulamasiyla ilgili olarak mevzuat çerçevesinde gerekli tedbirleri almaya ve düzenlemeleri yapmaya yetkilidir.
Madde 32 - Kaldirilan Hükümler
3489 sayili Pazarliksiz Satis Mecburiyetine Dair Kanun, 632 sayili Ithal veya Yurt Içinde Imal Edilen Tasit Araçlari, Motor, Makina Alet ve Cihazlarin Tanitmalik ile Birlikte Satisi Hakkinda Kanun yürürlükten kaldirilmistir.
GEÇICI MADDE 1
Tüketici mahkemeleri kuruluncaya kadar bu mahkemelerde görülmesi gereken davalara bakacak mahkemeleri, Hakimler ve Savcilar Yüksek Kurulu belirler.
Madde 33 - Yürürlük
Bu Kanun yayimi tarihinden 6 ay sonra yürürlüge girer.
Madde 34 - Yürütme
Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.